Obchodné podmienky


Všeobecné podmienky


AFFILSMS.COM je webová služba/produkt, ktorý je vlastnený a prevádzkovaný spoločnosťou "NOBELI, s.r.o.", so sídlom na Hladná 41, Komárno 94504.
"Tieto Podmienky upravujú používanie všetkých produktov a služieb AFFILSMS.COM, vrátane webu www.affilsms.com a jeho obsahu. Obsahuje niekoľko dokumentov, predovšetkým Všeobecné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov. POUŽÍVANÍM STRÁNOK AFFILSMS.COM (VRÁTANE ICH OBSAHU) A/NEBO PRODUKTOV A/NEBO SLUŽIEB AFFILSMS.COM SÚHLASÍTE S NASLEDOVNÝMI PODMIENKAMI, A ROVNAKO I S AKÝMIKOĽVEK DODATKAMI A REVÍZIAMI A ZMENAMI TÝCHTO PODMIENOK. POKIAĽ NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, ALEBO NIMI NECHCETE BYŤ VIAZANÍ, NEPOUŽÍVAJTE STRÁNKY, PRODUKTY ALEBO SLUŽBY AFFILSMS.COM. Spoločnosť NOBELI, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek revidovať alebo upraviť tieto Podmienky podľa svojho uváženia, aby odrážali zmeny právne, technické alebo akékoľvek iné zmeny vo status quo. Najnovšia aktualizovaná verzia týchto Podmienok je k dispozícii na webových stránkach www.affilsms.com.. Spoločnosť NOBELI, s.r.o. sa zaväzuje oznámiť Užívateľom zmenu týchto Podmienok formou e-mailu, a to aspoň 10 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti novej verzie Podmienok. Užívateľ má právo zmenu Podmienok odmietnuť, a to zaslaním výpovede na adresu support@affilsms.com. Neodmietne-li Užívateľ zmeny Podmienok, ktoré mu boli riadne oznámené, riadi sa vzťah zo zmluvy novou verziou Podmienok. Tieto dokumenty vstupujú v platnosť dátumom ich poslednej aktualizácie. Upozornenie: V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi anglickou a Slovenskou jazykovou verziou týchto Podmienok je Slovenská verzia rozhodujúca.

Všeobecné podmienky
Webová stránka AFFILSMS.COM, jej obsah a súvisiace produkty a služby sú k dispozícii všetkým plnoletým osobám, ktoré sú oprávnené uzatvárať zmluvy (záväzné dohody). Doklad o splnení týchto kritérií môže byť požadovaný pri prístupe ku všetkým (alebo niektorým) službám a/nebo produktom vo forme identifikačných údajov alebo kontaktných informácií.

Tieto Podmienky sú stanovené medzi Nami (NOBELI, s.r.o.) a Užívateľmi. Žiadna iná osoba nemá nárok z nich ťažiť.

Pokiaľ akýkoľvek súd alebo iný regulátor rozhodne, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je neplatné alebo inak nevykonateľné, bude také (také) ustanovenie vyňaté z týchto Podmienok a zvyšok Podmienok bude i naďalej plne platný.

Pokiaľ sú Podmienky v rozpore s podmienkami uvedenými na Vašej registrácii s AFFILSMS.COM (pokiaľ také existujú), majú tieto Podmienky prednosť, pokiaľ nie je uvedené inak v dodatočnej dokumentácii dodanej Oddelením pre starostlivosť o zákazníkov spoločnosti NOBELI.

Definície

Kdekolvek sa v Podmienkach vyskytujú slová "Vy","Vaše" a "Užívateľ", je tým mienený užívateľ webových stránok, produktov a/nebo služieb AFFILSMS.COM a takto musia byť tieto slová (a ich tvary) vykladané. Podobne slová "My", "Naše" a "AFFILSMS.COM" odkazujú na spoločnosť NOBELI, s.r.o. a musia byť takto vykladané. Pojem "Údaje užívateľov" odkazuje na osobné údaje, ktoré Nami môžu byť zhromažďované na stránkach www.affilsms.com a/nebo v priebehu registrácie a/nebo získané v rámci akejkoľvek služby či produktu AFFILSMS.COM. Pojem "Naše webové stránky" odkazuje na webové stránky www.affilsms.com a všetky webové stránky s nimi spojené. Naproti tomu, pojmom "stránky AFFILSMS.COM" sa odkazuje na webové stránky a rezervačné nástroje (widgety) našich Užívateľov, teda na stránky pomocou systému AFFILSMS.COM vytvorené. "Tretia strana" označuje akúkoľvek osobu/subjekt/firmu, ktorá nie je spojená s NOBELI, s.r.o.

 

 1. Ponúkané služby

2.1 Bezplatná
Základná verzia nástroja AFFILSMS.COM pre vytváranie a hosting rezervačného systému je úplne zadarmo pre všetkých Užívateľov. Parametre voľnej verzie môžu byť závislé na špecifickom type týchto stránok. Bezplatná verzia je obmedzená počtom nadchádzajúcich rezervácií, počtom klientov v databáze a ďalšími obmedzeniami. Presný a aktuálny popis našich služieb nájdete na Našich webových stránkach v sekcii Cenník.

2.2 Prémiové služby
Ak zistíte, že by ste využili niektorú z nadštandardných služieb, môžete si zakúpiť niektorú z prémiových služieb. Presný a aktuálny popis našich služieb nájdete na Našich webových stránkach v sekcii Cenník.
Všetky služby poskytujeme v najnovšej verzii dostupnej v dobe uzavretia zmluvy. Na nevyhnutné aktualizácie budete upozornení. Aktualizácia služby prebieha automaticky bez nutnosti aktivity na strane Užívateľa. Pre funkčnosť služby je potrebné pripojenie k internetu

 1. Platené služby

3.1 Ceny
Všetky služby majú stanovenú cenu alebo rozsah cien. Tieto ceny môžu byť predmetom úprav, aby odrážali zmeny na trhu, alebo môžu byť dočasne nahradené špeciálnymi/akčnými cenami. Ceny sú uvedené v miestnej mene alebo v amerických dolároch (USD). Prehľad cien nájdete na stránke Cenník. AFFILSMS.COM je oprávnené dohodnúť s Užívateľom individuálne ceny. K cenám bude pripočítané DPH v zákonnej výške.

3.2 Objednávanie Prémiových služieb
Všetky naše Prémiové služby je možné objednať v Administrácii Vášho projektu. V prípade, že predplatné neuhradíte, dôjde k zrušeniu prístupu k Prémiovým službám. Pre ďalšie informácie sa môžete obrátiť na naše Oddelenie pre starostlivosť o zákazníkov.
V rámci Prémiových služieb možno objednať funkciu SMS notifikácií a zakúpiť si SMS balíček. Upozorňujeme, že po zakúpení SMS balíčku nie je možné od zmluvy odstúpiť a žiadať o vrátenie peňazí.

3.1 Ceny
Všetky služby majú stanovenú cenu alebo rozsah cien. Tieto ceny môžu byť predmetom úprav, aby odrážali zmeny na trhu, alebo môžu byť dočasne nahradené špeciálnymi/akčnými cenami. Ceny sú uvedené v miestnej mene alebo v amerických dolároch (USD). Prehľad cien nájdete na stránke Cenník. AFFILSMS.COM je oprávnené dohodnúť s Užívateľom individuálne ceny. K cenám bude pripočítané DPH v zákonnej výške.

3.2 Objednávanie Prémiových služieb
Všetky naše Prémiové služby je možné objednať v Administrácii Vášho projektu. V prípade, že predplatné neuhradíte, dôjde k zrušeniu prístupu k Prémiovým službám. Pre ďalšie informácie sa môžete obrátiť na naše Oddelenie pre starostlivosť o zákazníkov.
V rámci Prémiových služieb možno objednať funkciu SMS notifikácií a zakúpiť si SMS balíček. Upozorňujeme, že po zakúpení SMS balíčku nie je možné od zmluvy odstúpiť a žiadať o vrátenie peňazí.

 1. Zmluva a zrušenie zmluvy

4.1 Zmluva
Záväzná zmluva je iniciovaná medzi Vami a AFFILSMS.COM v okamžiku objednávky a je potvrdená úspešným dokončením platby. "Úspešné dokončenie platby" je definované tak, že bola zaplatená celá čiastka, a vo správe Vášho účtu je k dispozícii faktúra.
Počas prvých 3 dní od uzavretej zmluvy, resp. Úspešného dokončenia platby, môžete požiadať o zrušenie objednaných služieb. Tento proces podlieha špeciálnym pravidlám a kritériám (viď odsek 5.4).
Možnosť odstúpiť od uzavretej zmluvy a žiadať o zrušenie objednaných služieb v 3-dňovej lehote nie je možná v prípade, že ste kedykoľvek v minulosti platenú službu AFFILSMS.COM využívali a máte už u nás vytvorený účet, najmä potom v prípade, že dochádza len k automatickému obnoveniu poskytovania služieb.
V mimoriadnych prípadoch je možné po uhradení manipulačného poplatku od zmluvy odstúpiť aj po uvedenej lehote. Rozhodnutie je čisto na uvážení AFFILSMS.COM.

4.2 Zrušenie zmluvy
O zrušenie všetkých služieb možno požiadať kedykoľvek, pokiaľ nežiadate o vrátenie peňazí. Žiadosť o zrušenie, nákup či zmenu služieb (tj. čokoľvek, čo má vplyv na funkciu vášho projektu) musí byť predložená Vami (vlastníkom projektu) písomne (e-mailom), a to z e-mailovej adresy, ktorá bola použitá pri registrácii projektu.

4.3 Doba trvania zmluvy
Zmluvy o nákupe balíčkov služieb sa uzatvárajú na dobu 6 mesiacov a dlhšie. U ďalších služieb, pokiaľ nie je uvedené inak pri ich objednávke, zmluva končí v momente, keď je služba poskytnutá. Doba trvania zmluvy môže AFFILSMS.COM dohodnúť s Užívateľom odlišne od doby uvedenej v Cenníku.

 

 

 1. Platby, poplatky a náhrady

5.1 Metódy platby
Prémiové služby je možné platiť kreditnou kartou, službou PayPal, bankovým prevodom na účet AFFILSMS.COM a ďalšími spôsobmi platby, ktoré sa môžu v rôznych krajinách líšiť.
V prípade bankových prevodov sú všetky nevyhnutné informácie k dispozícii po potvrdení objednávky služieb. Berte prosím na vedomie, že akékoľvek náklady a poplatky za bankový prevod finančných prostriedkov nesiete Vy (zákazník), nie AFFILSMS.COM.
Poznámka: Ste zodpovední za správne vyplnenie kompletných platobných informácií. Prosím, uistite sa, že všetky polia sú vyplnené a že všetky údaje sú presne zadané. AFFILSMS.COM nie je zodpovedný za žiadosti, ktorým nebolo vyhovene z dôvodu Užívateľom zle alebo nedostatočne vyplnených informácií. Venujte zvýšenú pozornosť najmä variabilnému symbolu. Upozorňujeme, že na spracovanie a zprocesovanie platieb využívame služby externých partnerov.

5.2 Opakujúce sa platby (automatické obnovenie)
Ak ste zakúpili ľubovoľné Prémiové služby, môže byť Vami zakúpená služba automaticky obnovená. Frekvencia obnovy môže byť mesačná alebo ročná, v závislosti na Vami zvolenom období. U ročného obnovenia je čiastka účtovaná 30 dní pred vypršaním platnosti členstva.
Automatická obnova môže byť zrušená kedykoľvek po prihlásení do užívateľského účtu u poskytovateľa platby.

5.3 Dátum platby a Dátum aktivácie
Dátum platby je stanovený na základe potvrdenia o úspešnom prijatí dotyčnej čiastky zo strany poskytovateľa platby (tj. toho, kto platbu technicky zabezpečuje, napr. banka). Ak ide o platbu kreditnou kartou alebo cez PayPal, je čiastka okamžite odčítaná z Vášho účtu. Dátum platby a Dátum aktivácie je shodný, s výnimkou prípadov, keď je potrebné objednávku vybaviť manuálne. V prípade manuálneho vybavenia môže dôjsť k oneskoreniu aktivácie o niekoľko dní.

5.4 Žiadosti o vrátenie peňazí
Všetky Prémiové služby, s výnimkou registrácie domény, je možné zrušiť a požiadať o vrátenie peňazí do 15 dní od dátumu aktivácie. Upozorňujeme, že vouchery (zľavové kódy) nie je možné preplatiť za žiadnych okolností. Ak chcete požiadať o zrušenie objednávky, musíte poslať e-mail nášmu Oddeleniu starostlivosti o zákazníkov. Pre zrušenie objednávky Prémiových služieb v 15-dňovej lehote nie je potrebné žiadne zdôvodnenie, budeme však radi, ak dôvod zrušenia uvediete, a pomôžete nám tak naše služby vylepšiť.
V prípade autorizovanej žiadosti o zrušenie akejkoľvek Prémiové služby, s výnimkou webových stránok a registrácií domén, musíte poskytnúť dôvod pre zrušenie. Dôvody, ktoré môžu viesť k vráteniu peňazí, sú:
(A) Úplné ukončenie všetkých služieb (vrátane bezplatných verzií);
(B) Opakované závažné technické problémy so službou, ktoré narúšajú funkciu Vášho projektu;
(C) Neskytnutie služby, ktorá bola uhradená v plnej výške (s potvrdením o zaplatení).
Poznámka: AFFILSMS.COM si vyhradzuje právo preskúmať dôvod zrušenia, ktorý ste uviedli, a rozhodnúť o prijatí či odmietnutí Vašej žiadosti.
Budete-li mať v úmysle žiadať o chargeback (reklamáciu zaúčtované platby kartou u vašej banky), pred podaním žiadosti nás kontaktujte. Vyhradzujeme si právo chargeback spochybniť, príp. ukončiť Váš účet.

5.5 Čas a spôsob vrátenia peňazí
Vrátenie platby prebehne do 50 dní od dátumu, keď AFFILSMS.COM obdržal žiadosť. Peniaze budú vrátené prostredníctvom bankového prevodu alebo rovnakým spôsobom platby, ktorý bol využitý pre platbu alebo nevratnou poukážkou na služby (voucher). Deaktivácia Prémiových služieb sa vykoná súčasne s vrátením peňazí.

 

 1. Používanie služieb

V odsekoch 6.1 až 6.8 je definovaný povolený spôsob používania služieb AFFILSMS.COM. Aktivity, ktoré sú v rozpore s popísaným spôsobom použitia alebo sú inak zakázané, sú porušením Podmienok a sú dôvodom k zahájeniu postupov k zamedzeniu pokračovania týchto aktivít. Viac informácií v článku 9.

6.1 Obsah
Nebudete posielať ani distribuovať prostredníctvom stránok AFFILSMS.COM žiadne materiály, ktoré sú ohováračské, výhražné, obscénne, zdraviu škodlivé, pornografické alebo inak nezákonné povahy. Takisto sú úplne zakázané materiály, ktoré nejakým spôsobom porušujú alebo narúšajú práva AFFILSMS.COM či práva iných (vrátane, ale bez obmedzenia na práva duševného vlastníctva, právo na utajenie a práva na ochranu súkromia), rovnako ako činnosti, ktoré môžu vyvolať strach alebo spôsobiť nepríjemnosti nám alebo iným. Okrem toho nesmiete vyjadrovať názory, ktoré sú vulgárne, hrubé, sexistické, rasistické alebo inak urážlivé. Doporučujeme Užívateľom správať sa k sebe navzájom slušne a s rešpektom.

6.2 Vlastníctvo obsahu
Nebudete, bez výslovného súhlasu zákonného vlastníka práv, posielať ani inak sprístupňovať na stránkach AFFILSMS.COM diela alebo materiály, ku ktorým nevlastníte práva.

6.3 Účasť na akciách
Budete dodržiavať pravidlá akejkoľvek súťaže, propagačnej alebo marketingovej kampane, ktorých sa na našich stránkach zúčastníte.

6.4 Narušenie
Nebudete podniknúť kroky, ktoré môžu narušiť funkčnosť alebo zabezpečenie stránok AFFILSMS.COM, ani nebudete spôsobovať neopodstatnené nepríjemnosti personálu AFFILSMS.COM.

6.5 Identita
Nebudete sa vydávať za inú osobu/subjekt, ani úmyselne skresľovať svoj vzťah s inou osobou/subjektom.

6.6 SPAM
Nebudete propagovať Váš AFFILSMS.COM rezervačný systém zasielaním SPAMu (tj. e-mailu rozoslaného adresátom bez predchádzajúceho súhlasu). Nebudete tiež využívať naše e-maily na zasielanie SPAMu (tj. hromadné e-maily rozoslané adresátom bez ich predchádzajúceho súhlasu).

6.7 Automatizovaný softvér
Nebudete používať automatizovaný softvér (ani žiadny iný softvér, ktorý nie je ponúkaný priamo spoločnosťou AFFILSMS.COM) na tvorbu novej stránky AFFILSMS.COM ani na prístup alebo úpravu stránky AFFILSMS.COM.

6.8 Obchádzani
Nebudete obchádzať žiadnym spôsobom obmedzenia balíčkov služieb alebo obmedzenia akejkoľvek AFFILSMS.COM služby alebo funkcie.

 • 7.Duševné vlastníctvo
  Všetky autorské diela, materiály, ochranné známky a ďalšie súčasti stránok AFFILSMS.COM, alebo súčasti dodávané spolu so stránkami AFFILSMS.COM, na ktoré sa vzťahuje ochrana autorských práv, zostávajú za všetkých okolností vo vlastníctve AFFILSMS.COM alebo jeho poskytovateľov. Nie ste oprávnení používať tento chránený obsah alebo materiály, ak na to nemáte explicitne súhlas AFFILSMS.COM alebo príslušného poskytovateľa. Povolenie sa navyše vzťahuje iba na spôsob využitia, ktorý je popísaný v Podmienkach, a na žiadny iný. Nesmiete kopírovať, reprodukovať, distribuovať, komerčne využívať ani akokoľvek ťažiť z takýchto materiálov alebo obsahu, ani nebudete pomáhať/umožňovať Tretím stranám činnosti vyššie uvedené.
 • Osobné údaje a súkromie
  1. 8.1 Legislatívny rámec
   Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Informácie o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov sú uvedené tu

   

  8.2 Správca a spracovateľ osobných údajov
  Vzhľadom na skutočnosť, že Vám poskytujeme dátový priestor na účely ukladania dát prostredníctvom systému AFFILSMS.COM, vezmite na vedomie, že vo vzťahu k osobným údajom, ktoré ukladáte na naše servery, vystupujete v pozícii správcu osobných údajov a AFFILSMS.COM v pozícii spracovateľa osobných údajov. Ste povinní s osobnými údajmi popísanými v predchádzajúcom odseku tohto článku nakladať v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, najmä potom v súlade s GDPR

  8.3 Zmluva o spracovaní osobných údajov
  Uzavretím Zmluvy dochádza tiež k uzavretiu tejto Zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR s nasledujúcim obsahom

  • Predmet spracovania: Budeme spracovávať také osobné údaje, ktoré uložíte na naše servery. Zvyčajne sa bude jednať o osobné údaje osôb zúčastňujúcich sa prieskumu Užívateľa prostredníctvom dotazníkov AFFILSMS.COM (respondenti) podľa pravidiel obsiahnutých v týchto Podmienkach.
  • Doba spracovania: AFFILSMS.COM spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu až do doby, kým Užívateľ zruší svoj účet. Následne sú všetky uložené údaje Užívateľa zmazané.
  • Povaha a účel spracovania: Účelom spracovania je plnenie povinností podľa zmluvy, najmä poskytovanie dátového priestoru na účely ukladania dát Užívateľov prostredníctvom systému AFFILSMS.COM.
  • Typ spracovávaných osobných údajov: Meno, priezvisko, pohlavie, vek, pracovná pozícia, adresa bydliska, e-mail atď. Osobné údaje týkajúce sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov nespracovávame. Osobné údaje špeciálnej kategórie podľa čl. 9 GDPR nie je Užívateľ oprávnený požadovať, a preto také osobné údaje nespracovávame.
  • Kategórie subjektov údajov, ktorých osobné údaje sú spracovávané: Spracovávame také osobné údaje, ktoré uložíte na naše servery. Zvyčajne sa bude jednať o respondentov zúčastňujúcich sa prieskumu Užívateľa prostredníctvom dotazníkov AFFILSMS.COM.
  • Naše povinnosti ako spracovateľa osobných údajov: Zaväzujeme sa:
   • (a) spracovávať osobné údaje len na základe doložených pokynov Užívateľa;
   • (b) zabezpečiť, aby sa naši poverení pracovníci, ktorí sa dostanú do kontaktu s osobnými údajmi, zaviazali k mlčanlivosti;
   • (c) vykonať vhodné technické a organizačné zabezpečenia, aby sme zabezpečili úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku. Pri posudzovaní vhodnej úrovne zabezpečenia zohľadňujeme najmä riziká, ktoré predstavuje spracovanie, najmä náhodné alebo protiprávne zničenie, strata, pozmenenie, neoprávnené sprístupnenie prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim. Technické zabezpečenie dát je popísané v Zásadách ochrany osobných údajov;
   • (d) zohľadniť povahu spracovania a byť Užívateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení pri plnení povinnosti Užívateľa reagovať na žiadosti o výkon práv subjektov údajov stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajov);
   • (e) byť Objednávateľovi nápomocný pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa článkov 32 až 36 GDPR (Zabezpečenie osobných údajov), a to pri zohľadnení povahy spracovania informácií, ktoré má AFFILSMS.COM k dispozícii;
   • (f) bez zbytočného odkladu ohlásiť Užívateľovi prípady porušenia zabezpečenia osobných údajov;
   • (g) poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné k doloženiu toho, že boli splnené vyššie uvedené povinnosti a umožniť Užívateľovi kontrolu splnenia uvedených povinností. Všetky informácie o spracovaní osobných údajov zo strany AFFILSMS.COM sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

  8.4 Spracovanie dát
  Na rôznych stránkach AFFILSMS.COM môžete byť vyzvaní k zadaniu informácií o Vašej osobe. Tieto informácie nepoužívame iným spôsobom, než tým, ktorý je uvedený na rovnakom mieste, ako výzva k zadaniu takýchto údajov. Všetky zhromažďované informácie sú spracovávané spôsobom a s obmedzeniami stanovenými v Podmienkach.

  AFFILSMS.COM vyhlasuje, že údaje, ktoré má alebo bude mať Užívateľ uložené na serveroch AFFILSMS.COM, budú fyzicky uložené na území Českej republiky, prípadne štátov EÚ.

  AFFILSMS.COM ako spracovateľ osobných údajov vedie v zmysle článku 30 odst. 2 GDPR primeraným spôsobom záznamy o všetkých kategóriách činností spracovania vykonávaných pre Užívateľa, a to v rozsahu uvedenom v GDPR

  Užívateľ súhlasí s tým, aby AFFILSMS.COM anonymizoval osobné údaje uložené na jeho serveroch a ďalej ich spracovával a analyzoval za účelom zlepšovania a rozširovania svojej služby a jej kvality pre Užívateľa.

  8.5 Odobratie súhlasu k uchovávaniu informácií
  Môžete požiadať o vyrazenie Vašich osobných údajov z Našej marketingovej databázy. Chcete-li tak urobiť, musíte Vy (vlastník účtu) podať písomnú žiadosť (z e-mailovej adresy použitej pri registrácii projektu) na Naše Oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

  8.6 Zmeny v osobných údajoch
  Dôrazne Vám odporúčame aktualizovať všetky osobné informácie, pretože tieto údaje sú využívané v oblasti služieb starostlivosti o zákazníka.

  8.7 Registrácia
  Aby bolo možné používať Naše služby a produkty, musíte mať platnú registráciu AFFILSMS.COM. To Vás oprávňuje prevádzkovať dotazníky na systéme AFFILSMS.COM. Pri registrácii musíte zadať platnú e-mailovú adresu, heslo a ďalšie osobné informácie. Nesiete plnú a výhradnú zodpovednosť za uchovanie Vášho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíska prístup nikto iný než Vy. Celá činnosť pochádzajúca z Vášho účtu a/nebo autorizovaná Vaším heslom je na Vašu zodpovednosť. Dôrazne odporúčame, aby ste Vaše heslo a informácie o účte uchovávali ako prísne dôverné a s nikým ich nezdieľali. V prípade neoprávneného použitia Vášho hesla a/nebo účtu prosím okamžite kontaktujte AFFILSMS.COM písomne z e-mailovej adresy použitej pre registráciu projektu. Aby sa zabránilo zneužitiu Vášho účtu, uistite sa vždy, že sa na konci práce na projekte vždy zo svojho účtu odhlásite.

  8.8 Zodpovednosť voči koncovým užívateľom
  Vy ste osoba, ktorá využíva AFFILSMS.COM systém a Koncový užívateľ je osoba, ktorá sa do AFFILSMS.COM systému rezervuje. Do tej miery ste zodpovední:

  1. za informovanie Koncových užívateľov o rezerváciách, ktoré ste vytvorili prostredníctvom Našich služieb o tom, ako môže AFFILSMS.COM využívať osobné údaje a informácie o rezervácii, tak ako je popísané vo Všeobecných podmienkach a Zásadách ochrany osobných údajov;
  2. za získanie súhlasu respondentov s Všeobecnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov. AFFILSMS.COM neodpovedá za to, či Užívateľ ako správca osobných údajov disponuje právnymi titulmi k spracovaniu osobných údajov.
  3. za dodržiavanie všetkých legislatívnych pravidiel a požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie služieb spotrebiteľom.
  1. Porušenie zmluvných podmienok
   Nedodržanie podmienok stanovených v článku 6 a/nebo účasť na aktivitách, ktoré akokoľvek porušujú tieto Podmienky, Vás vystavuje možnosti priameho postihu alebo právnych krokov proti Vám. Rozhodnutie o postihu (vrátane, ale nielen, prerušenie prístupu ku všetkým službám) je úplne na uvážení AFFILSMS.COM a môže byť uskutočnené aj bez udania dôvodu. Prosím nahláste okamžite porušenie Podmienok alebo zákonov platných vo Vašej krajine. Chcete-li nás informovať o akýchkoľvek takýchto aktivitách, kliknite prosím tu.
  2. Prerušenie/ukončenie poskytovania služieb
   Vyhradzujeme si právo okamžite ukončiť alebo pozastaviť na dobu neurčitú poskytovanie Našich služieb zákazníkom, ktorí porušili (alebo u ktorých máme dôvodné podozrenie, že porušili) naše Podmienky. Poskytovanie služieb ukončíme tiež v prípade, že zistíme, že sa dopúšťate neprijateľného správania, pričom toto posúdenie podlieha čisto uvážení AFFILSMS.COM a môže byť uskutočnené aj bez udania dôvodu.
  3. Dojednanie
   NEZODPOVEDÁME ZA ŠKODY SPOSOBENÉ UŽIVATEĽOM ALEBO TRETEJ STRANE, ALEBO ZA ŠKODY NA JEJICH HARDVÉRE, KTORÉ DOŠLO V PRIAMEJ, NEPRIAMEJ ALEBO NÁHODNEJ SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB A/NEBO PRODUKTOV, A TO VRÁTANE SKRZE STIAHNUTÉ MATERIÁLY. NEZODPOVEDÁME ZA ŠKODY, KTORÉ VZNIKLI UŽIVATEĽOM ALEBO TRETEJ STRANE V DÔSLEDKU NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ NAŠE SLUŽBY A/NEBO PRODUKTY A/NEBO STRÁNKY, ANI ZA PRIAME ALEBO NEPRIAME SPOJENIE S TAKOVOU SKUTOČNOSŤOU. VAŠE VYUŽÍVANIE TÝCHTO SLUŽIEB JE ÚPLNE NA VAŠOM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO A LEN VY A LEN VY STE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY SPOSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČU ALEBO INÉMU ZARIADENIU A ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT SPOSOBENÚ STIAHNUTÍM AKÝCHKOLIV MATERIÁLOV. VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠE VYUŽÍVANIE STRÁNOK, SLUŽIEB A PRODUKTOV AFFILSMS.COM JE ÚPLNE NA VAŠOM UVÁŽENÍ A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY AFFILSMS.COM SÚ POSKYTOVANÉ "TAK, AKO SÚ" A "DOSTUPNÉ TEHDY, KDY SÚ DOSTUPNÉ". ĎALEJ SÚHLASÍTE A BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NEZODPOVEDÁME ZA DOSTUPNOSŤ A/NEBO FUNKČNOSŤ AKÉKOLIVEK ČASTI, KTORÚ POSKYTUJE NIEKTORÁ Z TRETÍCH STRÁN A KTORÁ JE PRÍSTUPNÁ SKRZE STRÁNKY AFFILSMS.COM.

  11.1 Tretie strany
  Nepodporujeme a nenesieme akúkoľvek zodpovednosť za akýkoľvek obsah, inzerciu, produkt alebo služby dostupné prostredníctvom webových stránok Tretích strán. Všetky transakcie medzi Vami a Tretou stranou dostupné skrze stránky AFFILSMS.COM, vrátane platieb a doručenia výrobkov, služieb a akýchkoľvek ďalších podmienok, záruk alebo odkazov s týmito Tretími stranami súvisiacich, sú medzi Vami a daným subjektom. Preto AFFILSMS.COM v žiadnom prípade neodpovedá zа akúkoľvek stratu/škodu, ktorá by takto vznikla.

  11.2 Vylúčenie záruky
  AFFILSMS.COM, jeho dcérske spoločnosti a jeho poskytovatelia licencií vám NEPOSKYTUJÚ záruku, že: (A) Služby, ktoré využívate, budú vyhovovať Vašim požiadavkám; (B) Vaše využívanie služieb a produktov bude nepretržité, včasné, bezpečné, bez chýb alebo vírusov; (C) Informácie získané pri používaní Našich služieb a produktov budú presné a spoľahlivé; (D) Chyby v prevádzke alebo funkčnosti akéhokoľvek softvéru budú opravené. Žiadna rada alebo informácia, či už ústna alebo písomná, ktorú získate od AFFILSMS.COM, nemôže dať vzniknúť zodpovednosti či záväzku, ktorý nie je výslovne stanovený v týchto Podmienkach. AFFILSMS.COM ďalej výslovne odmieta poskytnutie všetkých záruk a podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale nie výhradne, predpokladaných záruk a podmienok predajnosti a /alebo vhodnosti pre určitý účel. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z nesprávneho plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  1. Obmezenie zodpovednosti
   Okrem všeobecného ustanovenia v Dojednaní (článok 11) vyššie, výslovne SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AFFILSMS.COM, JEHO DCÉRSKE SPOLOČNOSTI A JEHO POSKYTOVATEĽI NENESÚ VOČI VÁM ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADY UVEDENÉ V ODSTAVCOCH 12.1 AŽ 12.3 12.1 Všeobecné Akékoľvek priame, nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo exemplárne škody, ktoré môžu vzniknúť Vašim pričinením, bez ohľadu na to, aký je ich pôvod alebo hypotézy o ich vzniku. To zahŕňa, ale nie je obmedzené len na, stratu zisku (či už priameho alebo nepriameho), akékoľvek straty dôvery alebo obchodnej povesti, stratu údajov, náklady na obstaranie náhradného tovaru alebo služieb, alebo iné nevyčísliteľné straty. Akékoľvek straty alebo škody, ktoré Vám môžu byť spôsobené, vrátane, ale nie výlučne v dôsledku: (A) Akéhokoľvek spoliehania sa na úplnosť, presnosť alebo existenciu akýchkoľvek reklám, alebo v dôsledku akéhokoľvek vzťahu alebo transakcie medzi Vami a poskytovateľom reklamy alebo sponzorom, ktorého reklamy sa na stránkach zobrazujú; (B) Akýchkoľvek zmien, ktoré môže AFFILSMS.COM urobiť v rámci svojich služieb, alebo akéhokoľvek trvalého alebo dočasného zrušenia poskytovania určitých služieb alebo ponúk (alebo akýchkoľvek funkcií v rámci týchto služieb); (C) Vymazania, porušenia alebo neuloženia akéhokoľvek obsahu alebo inej komunikácie prenášanej alebo spravovanej v rámci Vášho používania služieb; (D) Neposkytnutia relevantných a presných informácií z Vašej strany; (E) Vašej straty hesla alebo prístupu k účtu, alebo umožnenia prístupu k heslu alebo účtu Tretej strane. 12.2 Jurisdikcia Omezenia týkajúce sa odpovednosti AFFILSMS.COM voči Vám v vyššie uvedenom odstavci 12.1 sú platné, či už AFFILSMS.COM bol alebo nebol upozornený na možné straty, alebo si ich mohol alebo mal byť vedomý. Vzťahujú sa na vás tiež zákonné obmedzenia platné v rámci Vašej jurisdikcie. 12.3 Informácie poskytované na stránkach AFFILSMS.COM Nezodpovedáme ani neručíme za:

  (A) Materiály napísané Užívateľmi, predovšetkým, ale nie výlučne, za tie napísané na blogy a/nebo fóra. Ďalej vyhlasujeme, že takéto materiály nepodporujeme a nemusia nevyhnutne vyjadrovať naše názory. Vyhradzujeme si právo také materiály monitorovať, odpovedať, komentovať, upravovať, odmietnuť ich zverejnenie alebo odstrániť akýkoľvek obsah úplne podľa Nášho uváženia. Avšak samotná skutočnosť, že sme daný konkrétny príspevok neodstránili, neznamená Náš súhlas, Ochranu alebo podporu takého príspevku;

  (B) Presnosť, načasovanie alebo spoľahlivosť akýchkoľvek informácií/prehlásení na stránkach AFFILSMS.COM, ani nezodpovedáme za oznámenia, rady a/nebo názory publikované Užívateľmi v rámci blogov a fóra (s výnimkou rozsahu, ktorý stanoví zákon). Ak máte akýkoľvek nárok vyplývajúci z činností a/nebo prehlásení iného Užívateľa, súhlasíte, že takýto nárok budete vymáhať po danom Užívateľovi a nie po spoločnosti AFFILSMS.COM;

  (C) Kvalitu, presnosť ani vhodnosť stránok AFFILSMS.COM, s výnimkou toho, čo je požadované zákonom. Bez ohľadu na to však vynakladáme všetko primerané úsilie, aby sme Vám poskytovali služby tým najprofesionálnejším spôsobom;

  (D) Akákoľvek podvodné, nepravdivé prehlásenia, akékoľvek zranenie či úmrtie v dôsledku Nášho zanedbania. Nezodpovedáme za akúkoľvek stratu/škodu spôsobenú Vám alebo Tretej strane, ktorá môže byť dôsledkom alebo mať súvislosť s Vaším používaním stránok AFFILSMS.COM.

  1. Proces neustáleho zdokonaľovania Kvalita našich služieb a produktov je Našou najvyššou prioritou, a preto AFFILSMS.COM neustále zlepšujeme (Continuous Improvement Process), a to ako po stránke technickej, tak po stránke užívateľskej. Užívateľ berie na vedomie, že nástroj AFFILSMS.COM je neustále vyvíjaný a časom môže meniť svoju podobu. Užívateľ nie je oprávnený tieto zmeny odmietnuť.
  2. Spätná väzba V rámci Nášho záväzku k neustálemu zdokonaľovaniu Našich služieb vítame vo AFFILSMS.COM pripomienky a návrhy ku ktorejkoľvek časti Podmienok. Ak chcete svojím komentárom prispieť, kontaktujte naše Oddelenie starostlivosti o zákazníkov alebo pošlite e-mail na adresu: support@affilsms.com
  3. Voľba práva, riešenie sporov Všetkých zmluvných vzťahov vzniknutých medzi Nami a Vami pri uzatvorení zmluvy podľa týchto Podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory budú riešené pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike podľa sídla AFFILSMS.COM.

  Posledné úpravy 16. 04. 2024