Všeobecné obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Názov a sídlo prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom SMS brány je Nobeli s.r.o. IČO: 55016855 (ďalej Prevádzkovateľ).

1.2 Objednávateľ


Zaregistrovaný do systému, ktorý si objednal a uhradil služby ponúkané portálom. Objednávanie služieb je dobrovoľné.

1.3 Bezplatná registrácia


Registrácia objednávateľa je na portáli je nezáväzná a bezplatná.2. Podmienky a práva pre objednávateľa2.1 Vymedzenie použitia služby


Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude službu SMS zneužívať na propagáciu svojich produktov formou SMS SPAMU, teda nebude posielať SMS na neznáme, resp. náhodné čísla ani nijako obťažovať, prípadne týmto spôsobom propagovať iné komerčné služby. Na propagáciu svojich produktov smie objednávateľ použiť len vlastnú databázu zákazníkov, ktorí si u neho zakúpili tovar alebo služby.

 

2.2 Obmedzenia pre Objednávateľa a sankcie


Objednávateľ sa zaväzuje, že službu nezneužije na zasielanie výhražných anonymných SMS správ alebo iných, ktoré by hrubo odporovali zákonom alebo mravom Slovenskej republiky resp. zákonom platných v krajine doručenia SMS. V prípade nahlásenia takéhoto zneužitia portálu sme povinní poskytnúť dáta odoslané z účtu Objednávateľa príslušným orgánom činným v trestnom konaní. Prevádzkovateľ všetky údaje loguje, avšak obsah SMS podľa zákona o telekomunikáciách je neprístupný tretím stranám, obsah je telekomunikačné tajomstvo. V prípade porušenia podmienok a posielaní nezákonného obsahu prevádzkovateľ oprávnený zablokovať účet, bez náhrady vrátenia zostatkového SMS kreditu.

2.3 Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi


V prípade takého porušenia podmienok používania služby zo strany Objednávateľa, kde operátor vyvodí akékoľvek finančné alebo iné sankcie voči Prevádzkovateľovi, budú tieto následne aplikované na Objednávateľa v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah SMS zasielaných príjemcovi. Za obsah elektronickej komunikácie zodpovedá vždy odosielateľ - Objednávateľ služby.

2.4 Zrušenie registrácie


Objednávateľ má právo zrušiť svoju registráciu na prostredníctvom žiadosti o zrušenie registrácie na adrese info@affilsms.com3. Kúpna zmluva

 

3.1 Vznik kúpnej zmluvy


Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Objednávateľom prijatím objednávky Prevádzkovateľom. Na Objednávateľa sa vzťahujú všeobecné podmienky používania služby, s ktorými súhlasil pri registrácií.

3.2 Cenová politika


Vytvorením objednávky odoslaním elektronického formulára sa objednávateľ zaväzuje k jej uhradeniu do doby splatnosti a zároveň Objednávateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny z a poskytovanie služby podľa aktuálneho cenníka prístupného na WWW stránkach poskytovateľa www.afisms.com, vrátene Podmienok používania služby . Objednávateľ sa oboznámil s platným znením VOP čase odoslania objednávky a s týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, riadia zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom súhlasí. Výnimkou pre cenu môže byť akcia na služby dohodnuté v akcii cez kód zľavy zaslaný elektronickou poštou, zľava dohodnutá telefonicky emailom a podobne. Objednávateľ súhlasí, že cena služieb sa môže v priebehu trvania zmluvy meniť a to podľa aktuálnych tržných svetových cien textových správ a kurzu Eura. V záujme prevádzkovateľa je zachovanie stále najlepších konkurencieschopných cien textových správ. Ceny sú nastavované prevádzkovateľovi aj podľa objemu odoslaných SMS Prevádzkovateľa na všetkých doručovacích trasách.4. Záväzky prevádzkovateľa4. 1 Prenos dát cez API a aplikácie

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť technické riešenie pre prenos SMS dát medzi systémom affilsms.com a operátormi, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je API, ANDROID, IOS a Huawei aplikácie.

4. 2 Náhľad K SMS kreditu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stále aktuálny náhľad k SMS kreditu a poskytnúť podrobné výpisy odoslaných SMS správ a overení telefónnych čísiel vrátane exportu do Excelu a CSV súboru Objednávateľom bez skrytých poplatkov navyše.

4. 3 Prehlásenie o ochrane údajov zadaných do systému


Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné informácie vyplnené pri registrácii tretím stranám ani žiadne iné dáta, ktoré zadá zákazník v systéme.5. Ochrana osobných údajov


5. 1. Registrácia do systému


Pre využívanie služieb portálu je nutné vyplnenie registračného formulára. Registrácia je naviazaná na telefónne číslo, na ktoré objednávateľ sú zaslané textovou správou prihlasovacie údaje do systému. Po prvom prihlásení do systému sa účet aktivuje. Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje poskytnuté Objednávateľom, ako titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, a to výhradne za účelom ich evidencie a využitia v prípade platobného styku s Objednávateľom.

5. 2. Osobné údaje tretích strán


Všetky dáta, ktoré zákazník zadá do systému sú zabezpečené voči strate, dáta sú pravidelne zálohované datacentrom spoločnosť Websupport, s.r.o. Údaje tretích strán Objednávateľa (databáza kontaktov) zadané do systému nie sú ďalej poskytované tretím stranám.

5. 3.


Prevádzkovateľ loguje prihlásenia Objednávateľov systému vrátane IP adresy všetkých návštevníkov affilsms.com za účelom vyhodnocovania trendov a geografických údajov. Za osobné údaje sa nepovažujú údaje z tzv. LOG súbory a z nich vyplývajúce štatistické informácie.

5. 4. Log súbory


Rešpektujeme Vaše súkromie. Vaše osobné údaje vrátane všetkých dát, ktoré zadáte v systéme sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym tretím subjektom na marketingové alebo akékoľvek iné účely.6. Informačný Servis a Informačné Kanály6. 1. Zriadenie Informačného Servisu


Poskytovateľ Informačného Servisu alebo Informačného Kanála si môže zriadiť Informačný Servis u prevádzkovateľa, vyžiadaním ID v menu SMS NÁSTROJE / INTERAKTÍVNE SMS a môže sa vybrať len jednu možnosť prihlasovania do informačného servisu alebo informačného kanála


6. 2. Podmienky pre prevádzkovanie Informačného Servisu


Poskytovateľ Informačného Servisu alebo Informačného Kanála s interaktívnym zápisom cez SMS musí byť spoločnosť, ktorá má pridelené IČO a je riadnym podnikateľkým subjektom alebo riadne registrovaná nezisková organizácia alebo iný subjekt v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky.

6. 3. Prihlásenie do Informačného Servisu alebo Informačného Kanála


Využitím ktorejkoľvek SMS informačnej služby dáva osoba, ktorá sa do Služby prihlásila odoslaním SMS na číslo 8877 v definovanom tvare(ďalej len ,,Odberateľ“) , v súlade so zákonom č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení súhlas s použitím čísla svojho mobilného telefónu, mena alebo adresy na obchodné a marketingové účely Poskytovateľa Informačného Kanála, ktorý je prevádzkovaný najmä na účely zasielania informačných oznamov, obchodných oznamov a v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých Poskytovateľovi Informačného Kanála alebo Informačného Servisu, ktorý technicky zabezpečuje Prevádzkovateľ.


7. Reklamácie7. 1 Typy pripojenia pre reklamáciu


Prevádzkovateľ zabezpečuje odosielanie SMS cez priame pripojenie k Slovenským operátorom.

7. 2 Vrátenie SMS kreditu

V prípade zlyhania služby a nedoručenie textovej správy Vám vrátime SMS kredit v prípade, že textová správa bola odoslaná cez priame pripojenie do slovenských mobilných sietí a mobilné číslo, na ktoré bola odoslaná je aktívne, nie je v roamingu, SMS nebola vyhodnotená operátorom ako SPAM.


V prípade použitia medzinárodnej doručovacej trasy basic pre uznanie reklamácie v prípade odoslania hromadnej SMS cez roamingových partnerov je nutné overiť konektivitu doručovacích trás cieľových operátorov odoslaním testovacej SMS v prípade posielania hromadnej SMS s počtom vyšším 100 príjemcov.


V prípade doručenia všetkých SMS môže klient spustiť odosielanie hromadnej SMS. Objednávateľ si je vedomý, že roamingové doručovacie trasy môžu byť v zriedkavých prípadoch preťažené alebo mať krátkodobú poruchu.

7. 3 Zodpovednosť za škodu


Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknuté s využitím SMS správ, vrátane straty informácií v súvislosti so zlyhaním poskytovateľov služieb (operátorov), vatane za škodu spôsobenú nedbanlivosťou. Objednávateľ si je vedomý, že prenos SMS cez tretie strany prechádzajú cez systémy mobilných operátorov a obsah SMS v cieľovom telefóne nezabezpečuje primeraný stupeň ochrany dát, tak by mal s údajmi posielanými citlivými údajmi dátami posielanými cez systém aj nakladať. V prípade poslania takýchto dát Prevádzkovateľ za citlivé dáta nezodpovedá a nie je možné nárokovať si náhradu škody.

7. 4 Kompenzácia pri pochybení prevádzkovateľa.


V prípade pochybenia na strane Prevádzkovateľa, je Objednávateľ reklamáciou požadovať kompenzáciu alebo zľavu z ceny, a to formou písomnej reklamácie doručenej prevádzkovateľovi v lehote 14 dní odo dňa, kedy Objednávateľ zistil pochybenia.8. PlatbyPlatby za objednávky sa prijímajú na účet Prevádzkovateľa vedený v Slovenská sporiteľna a.s. č. ú.: 5207549191/0900, IBAN: SK21 0900 0000 0052 0754 9191, SWIFT: GIBASKBX
Alebo cez PayPal, Inc. poslaním platby store@affilsms.com – link s variabilným symbolom je generovaný systémom.
Zostatkový SMS nie je vratný. Licencia za patnerský program nie je vratná

 

 


9. Elektronická faktúra


 

9. 1. Generovanie ELekronickej faktúry


Elektronická faktúra je generovaná v systéme a platná je len vtedy ak sa nachádza aj na zabezpečenej URL certifikátom SSL Let’s Encrypt v tvare.

 

https://www.affilsms.com/invoices/?invoice=XXXXXXXXXXXXXXX

 

 

9. 2. Overenie elektronickej faktúry

Originálnosť každej faktúry si môže objednávateľ overiť vo webového rozhraní v menu Objednávky / Zoznam objednávok,

kde si môže overiť stiahnuť a porovnať stiahnuť faktúry zaslané elektronickou poštou.

 

 

 

10. Vymedzenie zodpovednosti za stratu zisku.


Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku, alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania, alebo neschopnosti používať službu, kvôli neoprávnenému prístupu.


Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku, alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania, alebo neschopnosti používať službu, kvôli neoprávnenému prístupu.11. Vyplácanie provízií.


Prevádzkovateľ www.affils.com je povinný vyplatiť provízie objednáteľovi, ak má sumu na vyšiiu konte 50 EUR alebo viac a vyžiada si ich vyplatenie. Provízie sú vyplácané do 8 úrovní podľa výpočtu kalkulačky na stránke https://www.affisms.com/partner/